Posts

Heiken Ashi trades

Heiken Ashi EurUsd 167 pips

Heiken Ashi AudUsd 72 pips

Heiken Ashi EurGbp 41 pips

Heiken Ashi EA on main pairs